Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติมวยไทย

ศิลปะมวยไทยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับชาติไทย ซึ่งถือเป็นศิลปะ การต่อสู้แขนงหนึ่ง เพื่อป้องกันตัวจากศัตรู ในอดีต พระมหากษัตริย์ ใช้ศิลปะมวยไทย ในยามเมื่อมีศึกสงครามเพื่อกอบกู้ เอกราช มวยไทย ได้ถูกถ่ายทอดไปยังพระมหากษัตริย์ เจ้าเมือง นักรบ และผู้นำ ฯลฯ มวยไทยในสมัยนั้นจึงมีจุดมุ่งหมาย 2 อย่าง คือ 1. เพื่อสู้รบกับข้าศึก 2. เพื่อต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทยเป็นศาสตร์และ ศิลปะการต่อสู้ที่มีคุณค่าต่อประเทศ เป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้าง ให้ร่างกาย แข็งแรง และการฝึกมวยไทยยังช่วยให้ มีสมาธิ จิตใจมั่นคง ช่วยให้เป็นคนอดทนอดกลั้น และยังเป็นอาชีพสุจริต มีรายได้เลี้ยงตนเองและ ครอบครัวได้


มวยไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากนานาประเทศ ให้ความสนใจและบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาศึกษาศิลปะมวยไทย อย่างมุ่งมั่น แต่บ้านเรากลับมองศิลปะมวยไทยในมุมกลับ ดูถูกและ ดูว่าไม่เท่ไม่เป็นที่โดดเด่น รัฐบาลควรจะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไร ปัจจุบัน ได้บรรจุศิลปะมวยไทยเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน อย่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้บรรจุไว้ในหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ยังมีคน อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังช่วย กันเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยไว้

ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - Thai ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - English