Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเผยแพร่ศิลปะมวยไทย

การเผยแพร่ศิลปะมวยไทยควรให้ความสำคัญและตระหนัก ถึงคุณค่าของการเผยแพร่ศิลปะมวยไทย เพราะการเผยแพร่เป็นการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูไปยังลูกศิษย์ การเผยแพร่ของค่ายมวย ศิษย์ยอดธง มีวิธีการเผยแพร่หลายแบบและหลายกลุ่มคน ไม่ว่าจะ เป็นการเผยแพร่ระหว่างครูกับลูกศิษย์คนต่อคน การเผยแพร่ระหว่าง ครูกลับลูกศิษย์ที่เป็นหมู่คณะ การเผยแพร่ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ชาวต่างชาติ การเผยแพร่ออกทางโทรทัศน์ ครูยอดธงเผยแพร่ให้กับ ชุมชน สังคม ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย มีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกสื่อและงานต่างๆมากมาย ดังนี้

1. การเผยแพร่ศิลปะมวยไทยต่อสังคมไทย ครูยอดธงเผยแพร่ ให้กับทุกกลุ่มทุกชนชั้นศิลปะมวยไทยได้รับความนิยมจากชาว ต่างชาติ เป็นอย่างมาก และคนไทยเริ่มหันมาสนใจเรียนรู้ศิลปะ มวยไทยมากขึ้น จะมีรัฐบาลบางยุคเท่านั้นที่ไม่ให้ความสนใจและ ละเลยศิลปะมวยไทยไป ครูยอดธงและครูมวยในค่ายมวยศิษย์ยอดธง ร่วมมือกันเผยแพร่ และสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นประชาชนคนไทย ให้รักศิลปะมวยไทย เพราะศิลปะมวยไทยควรได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่จากคนไทย สู่คนไทย และเป็นมรดกของ ประเทศชาติต่อไป

2. การเผยแพร่ศิลปะมวยไทยต่อชุมชน โดยการนำทีมของ ครูยอดธง นำครูมวยไปเผยแพร่ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ เช่น เรือนจำพิเศษของเมืองพัทยาและจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความ ผ่อนคลายให้กับนักโทษ และนำศิลปะมวยไทยไปร่วมแสดงในพิธี กีฬามหาวิทยาลัย แม่โดมเกมส์ ที่สนามธูปเตมีย์ เป็นต้น ศิลปะมวยไทยเริ่มได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการจัดการแข่งขันการชกมวย และนำเอามวยไทยเข้าเป็นกีฬา สาธิตในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปี พ.ศ. 2541

3. การเผยแพร่ศิลปะมวยไทยครั้งแรก ณ ประเทศกัมพูชาใน ปีพุทธศักราช 2514 สภาพบ้านเมืองของประเทศกัมพูชาในสมัยนั้น เต็มไปด้วยศึกสงครามและความสูญเสีย ครูยอดธงได้รับการติดต่อ จากนายหาว สมบูรณ์ ให้นำนักมวยไปชกมวยที่กัมพูชา ครูคิดว่า การนำนักมวยไปชกในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทย อย่างหนึ่ง และเป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนเป็นครั้งแรก ของค่ายมวยศิษย์ยอดธงอีกด้วย

4. การเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่ระดับโลก โดยชาติแรก ที่เข้ามาศึกษาศิลปะมวยไทยในค่ายมวยศิษย์ยอดธง คือ ประเทศ ฮอลแลนด์ คือ นายรูเซียน การ์บิน ได้มาเรียนรู้เพื่อจะนำศิลปะ มวยไทยไปเผยแพร่ในประเทศฮอลแลนด์ และขอใช้ชื่อศิษย์ยอดธง ศิษย์ยอดธงฮอลแลนด์ได้ลงโฆษณาอยู่หลายเดือนในประเทศฮอลแลนด์ จนทำให้ค่ายมวยศิษย์ยอดธงมีชื่อเสียงไปทั่วโลก


การเผยแพร่ ศิลปะมวยไทยของค่ายมวยศิษย์ยอดธงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.การเผยแพร่ภายในค่ายมวย ค่ายมวยศิษย์ยอดธงมีบุคลากร และอุปกรณ์พร้อม ได้แก่ ครูมวยที่มีประสบการณ์สูง กระสอบทราย นวม เป้ามือ เป้าเตะ เป้าถีบ สถานที่อันกว้างขว้าง โดยถ่ายทอด ตัวต่อตัว ผ่านองค์ความรู้ของครูมวยไทยถ่ายทอดต่อลูกศิษย์ส่วน ใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติทั้งเอเชียและยุโรป โดยครูยอดธงจะเน้นการ ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากกว่าใช้พละกำลัง และจะถ่ายทอดและ มุ่งเน้นความเป็นศิลปะมากกว่าการทำธุรกิจ

2.การเผยแพร่ต่อองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สู่โรงเรียน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทันฑสถาน บริษัทห้างร้าน ชมรมต่างๆ เป็นต้น โดยครูยอดธงจะเป็นหัวหน้าคณะ นำทีมงามจากมูลนิธิค่ายมวยศิษย์ยอดธงไป ร่วมด้วย ครูมวย และนักมวย เพื่อถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์มวยไทย ประวัติของ ครูยอดธงและผลงาน หลังจากนั้นจะเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของศิลปะมวยไทยขั้นพื้นฐาน หมัด เท้า เข่า ศอก แสดงลีลาการ ไหว้ครูมวยไทยที่มีท่วงท่าลีลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากครูมวย การแสดงลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทย และแสดงศิลปะมวยไทยพื้นบ้าน ได้แก่ มวยกระพรวน และมวยตับจาก เป็นต้น

3.การเผยแพร่สู่ต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย รัสเซีย อเมริกา ฯลฯ ซึ่งครูยอดธงจะเดินทางไปเอง หรือไม่ก็จะส่งครูมวยจากมูลนิธิค่าย มวยศิษย์ยอดธงไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ มวยไทย เพื่อเป็นการสอนเทคนิคและวิธีการในการต่อสู้ โดยจะเผย แพร่เป็นหมู่คณะ และจะเน้นพูดศัพท์เฉพาะของมวยไทยเป็น ภาษาไทยมากกว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้และ เข้าถึงศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน


ครูยอดธงจะให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ครูต้องการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น เด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป และชาวต่างชาติ เองก็ตาม เพื่อให้บุคคลเหล่านี้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูมวย ของค่ายมวยได้นำไปเผยแพร่ต่อ และเป็นครูมวยที่ดี สร้างประโยชน์ ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - Thai ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - English